Vedtatt av årsmøtet 24. mars 2015


Art.1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Joomla! i Norge (JiN)

 

Art.2. Foreningens formål.

Joomla i Norge er en forening som har som formål å være en parts-nøytral organisasjon som jobber for:

  • Å bidra til utvikling og forvaltning av språkressurser i åpen kildekode på norsk (bokmål og nynorsk) for Joomla! CMS og tilstøtende relevant programvare.
  • Gjøre ressursene alment tilgjengelig gjennom drift av nettstedet "joomlainorge.no", og gjennom andre kanaler der det er hensiktsmessig.
  • Bidra med informasjons- og markedsføringstiltak for programvaren Joomla! CMS i Norge.

 

Art 3. Medlemskap

Alle som godtar foreningens vedtekter og medlemmers plikter kan bli medlem i JiN. Medlemsskap i foreningen er personlig.Art.4 Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet, Det skal velges minst 3 styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det skal føres protokoll for styrets møter og vedtak.


Art.5a. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges:
Forslag til årsberetning
Forslag til regnskap
Forslag til kontingentsatser for neste år
Forslag til budsjett
Eventuelle forslag til endring av vedtekter
Mottatte forslag

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 15. februar for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Forretningsorden for vanlig årsmøte:
Valg av møteleder
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Innkallelsens lovlighet
Årsberetning
Regnskap
Fastsettelse av kontingenten for kommende år
Forslag til budsjett for kommende år
Forslag til endring av vedtekter
Andre innkomne forslag
Valg av styre og andre tillitsvalgte:
- Valg av styre og varamedlemmer
- Valg av revisor
- Valg av valgkomité.

Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Alle medlemmer som har betalt kontigenten har har forslags- og stemmerett på årsmøtet.Art 5b: Valgkomité.

Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Årsmøtet velger til vanlig et nytt medlem hvert år, og den som har sittet lengst, går ut av komiteen. Den som sitter tredje året, er leder i komiteen og ansvarlig for innkalling og at komiteen legger frem forslag til årsmøtet på personer til de vervene vedtektene krever.Art. 6. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holde innen 4 uker når to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.Art. 7. Postavstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved postavstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Saker som normalt skal besluttes på årsmøtet, kan ikke avgjøres ved postavstemning.

 

Art. 8. Styrets arbeisdsoppgaver.

Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.
Styret skal arbeide med utgangspunkt i Art 2. Forenings formål. 
Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid.
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.Art. 9. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten gjelder for hele kalenderåret (1. januar til 31. desember). Ved opphør av medlemskap kan det ikke gjøres krav på tilbakebetaling. Medlemskapet regnes som opphørt dersom kontingenten ikke blir betalt etter rimelig varsel.Art.10. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Art.7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på
årsmøtet.Art.11. Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.